Kontakt

Dentima Specjalistyczne Centrum Stomatologii

Kraków – Bronowice
ul. Wł. Żeleńskiego 86

664 06 43 32

12 638 36 42

dentima@dentima.pl

marketing@dentima.pl

poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00
sobota 8:00 – 14:00

Dogodny dojazd samochodem i możliwość zaparkowania na prywatnym parkingu na posesji przed budynkiem.

Możliwość dojazdu komunikacją miejską

Autobus

120, 126, 139, 172,
173, 208, 210, 218,
226, 228, 230, 238,
248, 258, 268

Umów się na wizytę telefonicznie

664 06 43 32
12 638 36 42
Gabinet otwarty:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 20:00
sobota: 8:00 - 14:00

Zobacz jak dojechać

Napisz do nas

  *Wysyłając maila przez formularz kontaktowy na stronie www.dentima.pl wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych przez obsługujących stronę, w celu i zakresie niezbędnym do kontaktu z Panem/Panią drogą elektroniczną, jak również telefonicznie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.). Oświadczam równocześnie, że zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych i prawach osób, których dane są przetwarzane, zawartymi w Polityce prywatności.

  Polityka prywatności:

  DANE ADMINISTRATORA DANYCH
  Dentima Specjalistyczne Centrum Stomatologii s.c.,
  ul. Wł. Żeleńskiego 86, 31-353 Kraków
  dentima@dentima.pl, www.dentima.pl
  12 638 36 42, 664 06 43 32

  CEL PRZETWARZANIA DANYCH
  Uzyskane przez nas dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • Udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, Ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawą z dn. 5 grudnia 1006r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  • Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej, udostępniania dokumentacji i realizacji prawa do informacji – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • Archiwizacji danych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • Wykonywania sprawozdań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Ustawy z dn. 29 czerwca 1995r. o Statystyce Publicznej;
  • Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
  • Realizacji księgowości, np. wystawienia na życzenie faktur – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług;
  • Przypomnieniu o wizycie lub zmianie terminu wizyty (kontakt telefoniczny lub sms w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę).

  PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA
  Uzyskane dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ
  Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:
  • Osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
  • Przedstawiciel ustawowy pacjenta, osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
  • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  • Organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
  • Konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
  • Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
  • Osoby upoważnione przez podmiot, o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
  • Minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratorzy, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • Uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  • Organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  • Zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  • Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
  • Osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  • Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
  • Spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
  • Osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  • Członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
  • Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw
  • Upoważnieni pracownicy i firmy współpracujące z Administratorem danych;
  • Inspektor Ochrony Danych;
  • Biuro Księgowo-rachunkowe;
  • Firma będąca dostawcą oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej;
  • Firma informatyczna będąca opiekunem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;

  INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego i organizacji między narodowej.

  OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU
  Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przez nas przechowywane przez okres:
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza – w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza,
  • 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta;
  • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • 22 lat – w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,
  • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
  • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana;
  • Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej – przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu;
  • Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat, od dnia dokonania wpisu;
  • Dane zawarte na fakturze – przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 tj. z dnia 24 czerwca 2017r.

  DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH
  W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej oraz udzielenia świadczenia zdrowotnego.
  Dane osobowe podawane obowiązkowo:
  Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2015. 2069):
  • Imię i nazwisko;
  • PESEL;
  • Data urodzenia;
  • Adres miejsca zamieszkania;
  • Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz jego adres zamieszkania – w sytuacji, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażania zgody na leczenie;
  • Imię i nazwisko osoby upoważnionej do uzyskania informacji o stanie zdrowia i odbioru dokumentacji medycznej;
  • Opis stanu zdrowia pacjenta i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
  Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24
  • Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.
  Dane przetwarzane dobrowolnie:
  • Numer telefonu;
  • Adres e-mail.
  Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych uniemożliwi realizację świadczeń zdrowotnych, tj. potwierdzenia, odwołania lub zmianie terminu kolejnej wizyty.

  INFORMACJE O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ma prawo do:
  • Dostępu do danych (np. prawo wglądu do danych, otrzymania kserokopii wg obowiązujących przepisów prawa);
  • Sprostowania danych które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych;
  • Usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
  • Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • Przeniesienia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

  PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE
  Podane dane osobowe nie będą przetwarzane przez ich profilowanie.

  DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Mail: marketing@dentima.pl
  Osoba pełniąca funkcję Inspektora ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  INFORMACJA O TARCZY PFR:

  Dentima Specjalistyczne Centrum Stomatologii s.c. informuje, że w 2020 roku uzyskała subwencję finansową. Podmiotem udzielającym wsparcia był Państwowy Fundusz Rozwoju.